புஹாரி தமிழாக்கம்

புஹாரி தமிழாக்கம்

1-வேதஅறிவிப்பின் (வஹீ) ஆரம்பம் 2- இறைநம்பிக்கை (ஈமான்) 3-கல்வி 4-உளூ (அங்கசுத்தி) 5-குளியல் 6-மாதவிடாய் 7-தயம்மும் 8-தொழுகை 9-தொழுகை நேரங்கள் 10-பாங்கு 11-ஜுமுஆத் தொழுகை 12-அச்சநேரத் தொழுகை 13-இரு பெருநாட்கள் 14-வித்ருத் தொழுகை 15-மழைவேண்டிப் பிரார்த்தித்தல் 16-கிரகணங்கள்…