Home / கிளைகள் / ரியாத் மண்டல கிளைகளின் பெயா் பட்டியல்…

ரியாத் மண்டல கிளைகளின் பெயா் பட்டியல்…

ரியாத் மண்டலத்திற்கு கீழ் செயல் படும் கிளைகளின் பெயா் பட்டியல்.

 1. ஃபைசல்யா
 2. அல் கர்ஜ் – சஹானா
 3. அல் கர்ஜ் – செனையா
 4. அஸிஸியா
 5. இன்டர் காண்டிநென்டல்
 6. ஒலையா
 7. கதீம் செனையா
 8. சித்தீன்
 9. நஸீம்
 10. நியூ செனையா
 11. பத்தாஹ்
 12. மலாஸ்
 13. முர்ஸலாத்
 14. ரஃபா
 15. ரவ்தா
 16. லைலா அஃப்லாஜ்
 17. ஷிஃபா
 18. ஜூல்பிஃ
 19. சுலைமானியா

About riyadhtntj